Vedtægter

LOVE FOR ”GRUNDEJERFORENINGEN "BRØNSHØJ PRÆSTEGAARDSØ"


STIFTET DEN 13. NOVEMBER 1919


Navn

Pkt. 1.

Foreningens navn er Grundejerforeningen "Brønshøj Præstegaardsø". Foreningens adresse er den til enhver tid

værende formands adresse.

Formål

Pkt. 2.

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i overensstemmelse med de på grundene tinglyste servitutter,

foreningens vedtægter og generalforsamlingens bestemmelser. Foreningen skal administrere vedligeholdelsen af

foreningens fortove, veje og fællesarealer.

Medlemmer

Pkt. 3.

De i deklaration, tinglyst den 22. oktober 1906's bestemmelser, og de deri nævnte matr. nr. er pligtige medlemmer af

foreningen. Det påhviler medlemmerne at overholde de af myndighederne fastsatte bestemmelser vedrørende de

almindelige vejregler. Det enkelte matrikelnummer er at betragte som et medlem, og råder således over en stemme. Ved

ejerskifte er sælger pligtig inden 3 måneder fra overtagelsesdagen at anmelde ejerskiftet til foreningen. Såvel sælger

som køber hæfter for eventuelle restancer.

Kontingent

Pkt. 4.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen foreslået budget.

Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal opkræves ekstraordinært kontingent.

Kontingentet betales for et år ad gangen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Såfremt kontingent ikke er betalt 1. august udsendes 1. rykker med afleveringsattest, der tillægges et af

generalforsamlingen fastsat gebyr. Såfremt kontingent og gebyr ikke er betalt senest 14 dage efter modtagelsen af

denne rykker udsendes 2. rykker med afleveringsattest, der tillægges et af generalforsamlingen fastsat gebyr. Såfremt

kontingent og gebyr ikke er betalt senest 14 dage efter modtagelsen af denne rykker overgår sagen uden yderligere

varsel til retslig inkasso, idet restanten er forpligtet til at betale alle omkostninger herved.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde efter begæring meddele kortere henstand eller reduktion.

Hæftelse

Pkt. 5.

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand solidarisk, pro rata (forholdsvis).

Bestyrelse

Pkt. 6.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der sammen med 2 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling og som

afgår efter tur. Der afgår skiftevis 3 medlemmer og 1 suppleant hvert år. Tillige vælges af generalforsamlingen 1 revisor


og 1 revisorsuppleant. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen,

overtages det udtrædende bestyrelsesmedlems anciennitet.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer, disses ægtefæller/fastboende samlever samthjemmeboende børn over

18 år. Dog kan kun en person pr. matrikelnummer vælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand,

kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over møderne og de af bestyrelsen

trufne beslutninger. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori kan deltage personer udenfor bestyrelsen.

Udvalgsformanden skal være medlem af bestyrelsen.

Hvis der ved afstemning i bestyrelsen er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er berettiget ti1 under ansvar over for generalforsamlingen at engagere lønnet medhjælp, f.eks. assistance

af revisor, advokat, administrator og lignende. Når formanden, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, afholdes

der bestyrelsesmøde.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede.

Tegningsregel

Pkt. 7.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlig myndighed som overfor private

interesser.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden eller næstformanden samt 1 medlem af bestyrelsen.

Generalforsamling

Pkt. 8.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden

udgangen af maj måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 5 ugers varsel. Senest 2 uger før

generalforsamlingen udsendes endelig dagsorden med regnskab og budget samt evt. indkomne forslag, der vil være at

behandle på generalforsamlingen. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling. Generalforsamlingen ledes af en dirigent,

der vælges af generalforsamlingen. Møde og taleret har enhver af de under pkt. 6 valgbare, dog kan bestyrelsen invitere

3. mand efter behov.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte.

Ekstraordinær generalforsamling

Pkt. 9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 15 af foreningens medlemmer kræver det.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med

at begæringen fremsættes, aflevere motiveret begæring med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen indkalder derefter skriftligt senest 21 dage efter begæringen er modtaget med angivelse af emner for den

ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes mellem 7 og 14 dage senere.

Dagsorden

Pkt. 10.

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

1 Valg af dirigent.

2 Formandens beretning.

3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4 Indkomne forslag.

5 Budget og kontingent.


5a) Bestyrelsens budgetforslag for foreningen samt fastsættelse af kontingent, eventuelle

ændringer i rykkergebyrer og administrationsafgift for vejlaug pr. ejendom for det

kommende regnskabsår.

5b) Budgetforslag samt fastsættelse af vejvedligeholdelse for det kommende regnskabsår.

1 Valg af bestyrelse (3 medlemmer på valg).

2 Valg af suppleant.

3 Valg af revisor og revisorsuppleant.

4 Eventuelt.

Medlemsforslag der ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen og

være denne i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Afstemninger

Pkt. 11.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Det enkelte matrikelnummer er at betragte

som et medlem, og råder således over en stemme. Et medlem, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er

i restance med kontingent eller gebyrer, har taleret men ingen stemmeret på generalforsamlingen. Skriftlig afstemning

skal finde sted, når mindst 10 medlemmer eller bestyrelsen kræver det.

Ved afstemning om fastsættelse af vejbidrag eller ændringer i vedtægter om regulering og fastsættelse af vejbidrag, så

har hvert medlem et antal stemmer svarende til antal vejbidrag medlemmet aktuelt betaler.

Stemmeafgivning kan finde sted ved skriftlig fuldmagt, som afleveres til generalforsamling dirigent.

Ingen må dog møde med fuldmagt fra mere end 2 medlemmer.

Vedtægtsændringer

Pkt. 12.

Til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede og afgiver stemme,

og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Blanke stemmer regnes ikke for afgivne.

Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes der inden 21 dage til afholdelse mellem 7 og 14 dage

senere til ekstraordinær generalforsamling på hvilken der uden hensyn til antal fremmødte kan tages gyldig beslutning

såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Referat

Pkt. 13.

For de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager, udarbejdes et beslutningsreferat, der

underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Revision

Pkt. 14.

De af generalforsamlingen valgte revisorer kontrollerer regnskabets rigtighed og påser, at bestyrelsen har administreret i

overensstemmelse med lovene og generalforsamlingens beslutninger. Revisorerne har ret til uanmeldte kasseeftersyn.

Opløsning

Pkt 15.

Forslag om foreningens opløsning, der skal være mulig efter tinglyste bestemmelser, skal behandles efter de i pkt. 12

angivne regler.


Opløsning skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende

medlemmer med fradrag af eventuel gæld med mindre generalforsamlingen måtte bestemme andet med almindelig

stemmeflerhed.

Forskellige bestemmelser

Pkt. 16.

Alle foreningens medlemmer er pligtige at efterkomme de i disse love optagne og på generalforsamlinger vedtagne

bestemmelser, og er i denne henseende også ansvarlig overfor foreningen for husstandens medlemmer samt for

brugere af medlemmernes respektive ejendomme.

Alle de før omtalte personer er pligtige at overholde foreningens til enhver tid gældende ordensregler.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. juni 2003.

Ved ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2014 er vedtaget følgende ændringer:

Pkt. 8.

Oprindelig tekst: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Senest 1 uge før

generalforsamlingen udsendes endelig dagsorden med regnskab og budget samt evt. indkomne forslag, der vil være at

behandle på generalforsamlingen.

Ændret til: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 5 ugers varsel. Senest 2 uger før generalforsamlingen

udsendes endelig dagsorden med regnskab og budget samt evt. indkomne forslag, der vil være at behandle på

generalforsamlingen.

Pkt. 11 tilføjet tekst.

Ved afstemning om fastsættelse af vejbidrag eller ændringer i vedtægter om regulering og fastsættelse af vejbidrag, så

har hvert medlem et antal stemmer svarende til antal vejbidrag medlemmet aktuelt betaler.