Information

Hvis du skal bygge om eller til…

Det er servitutbestemt at medlemmer skal

”forelægge Planer og Tegninger over den paatænkte bebyggelse for nedennævnte Grundejerforening eller et af denne nedsat Byggeudvalg – indtil Grundejerforeningen er dannet for Sælgerne – til Godkendelse, saaledes at Køberen og efterfølgende Ejere erkender at være uberettiget til at foretage nogen som helst Bebyggelse paa den herom handlende Parcel, forinden saadan Approbation foreligger” (uddrag af servitut for ejerlav, tinglyst 8. juni 1936)

Bestyrelsen for grundejerforeningen Brønshøj Præstegaardsø har besluttet at administrere denne servitut på følgende måde:

  • Bygherre skal tage hensyn og gennem dialog og godt naboskab finde løsninger der giver mindst mulige gener for de omkringliggende matrikler (fx skygge, indkig o.lign.)

  • Bygherre skal, før igangsættelse, anmelde projekter hvis boligarealet udvides, til grundejerforeningen,

  • Bestyrelsen tager billeder af vej og fortov på den pågældende matrikel inden byggefasen, så eventuelle skader efterfølgende kan blive udbedret for bygherres regning

  • Bestyrelsen tager ikke stilling til materialevalg og konkrete arkitektoniske løsninger

  • Den kommunale byggetilladelse er det lovmæssige grundlag for byggeprojektet, men projektet kan ikke igangsættes før bestyrelsen har givet tilladelse.

Vejfest

Der afholdes en årlig vejfest i rundkørslen ved Rugvej og Hvedevej. Denne afholdes sædvanligvis 3. lørdag i august, men den konkrete dato fastsætter hver år af bestyrelsen.

Samme dag om formiddagen er der arbejdsdag, hvor vi vedligeholder de fælles grønne arealer - primært rundkørslen.

Festtelt

Foreningen råder over et festtelt på 5x10m, der bruges ifm. med vejfest, men medlemmer kan også låne teltet til private fester. Teltet kan rumme 50-67 personer. Kontakt bestyrelsen, hvis du ønsker at låne teltet, så kan vi reservere det til dig.

Mailingliste

Fra bestyrelsens side har vi et ønske om at kunne kommunikere digital med grundejerforeningens medlemmer. Udover denne hjemmeside har vi en mailingliste, der bruges til udsendelse af information fra bestyrelsen og lignende.

Hvis man er medlem af foreningen og ikke er på listen, opfordre vi til, at man sender en e-mail til praestegaardsoe@gmail.com med navn, adresse, telefonnummer samt indflytningsdato, så opretter vi jer på mailinglisten.

Hvis du ønsker at forlade mailingliste fx pga. fraflytning, så send en e-mail til bestyrelsen på praestegaardsoe@gmail.com

Dokumenter

Samling af dokumenter med relevans for foreningens medlemmer

Links

Links med relevans for foreningens medlemmer